Профил на купувача

Съгласно Закона за обществените поръчки:

"Профил на купувача" е Интернет-адрес на възложителя, който може да съдържа предварителните обявления, информация за поканите за представяне на оферти, сключените договори, прекратените процедури и всякаква полезна обща информация като лице за контакти, номер на телефон и факс, пощенски адрес и електронен адрес.

Вътрешни правила за управление на цикъла на обществени поръчки - 2024 година


12.09.2012

Предмет на поръчката: Избор на изпълнител за доставка на храна за нуждите на ОУ "Христо Ботев " с.Ръжено Конаре , община Калоянова, по обособени позици:
Позиция №1 - Доставка на закуски за ученици от I до IV клас;
Позиция №2 - Доставка на храна /КЕТЪРИНГ/ за обедно хранене на целева група по Проект BG 051P00 01-3.l.06 по ОП РЧР Дейността е кетъринг, а именно: да готви и доставя храна (ястия, хляб, пресни зеленчуци, плодове, напитки и други храни) за нуждите на ОУ "Христо Ботев" с.Ръжено Конаре, по вид, качество и количества, съобразени с месечно меню, разработено и предложено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съобразено с действащите Наредби за здравословно хранене на учениците в ученическите столове или бюфети и утвърдено по действащата нормативна уредба

Свали документацията