Структура

ОУ „Христо Ботев“ с. Ръжево Конаре е средищно и осигурява целодневно обучение, безплатен обяд и превоз на деца от с. Ръжево, с. Черноземен, с. Главатар и с. Пъдарско. През учебната 2019/2020 година функционират 7 паралелки и 3 групи за целодневна организация на учебния ден, от които 4 паралелки и 2 сборна група с дейности в целодневна организация на учебния ден в начален етап и 3 паралелки и 1 сборна група с дейности в целодневна организация на учебния ден в прогимназиален етап. Ползотворната работа на учениците протича в удобно обзаведени класни стаи. Училището разполага със съвременно оборудвана компютърна зала с достъп до интернет.

 • За богатата и разнообразна спортна дейност допринася съвременният физкултурен салон и големият двор с полета за различни спортове;
 • Училището разполага с кабинет, в който да се провеждат учебните часове по технологии и предприемачество;
 • Зелените площи и парка в двора на училището създават уютна и приятна обстановка за провеждане на учебни часове и на открито;
 • В двора на училището има и уникална географска площадка, където учениците имат възможност да провеждат учебни часове по география и икономика и по човекът и обществото;
 • Фирма за кетъринг осигурява храна за учениците, които обядват в специално оборудвано помещение за хранене;
 • Учениците от началния етап получават безплатно и плодове, зеленчуци и млечни продукти по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“;
 • Училището разполага със здравен кабинет;
 • За децата полага грижи медицинска сестра в специализиран кабинет;
 • Редът в училището се контролира от дежурните учители и от ученици от ІІІ до VІІ клас, които дежурят по график ;
 • В часовете, предвидени за изучаване на чужд език, се изучава английски език;
 • От тази учебна година учениците и учителите имат възможност да използват безплатно изградената безжична интернет мрежа;
 • Педагогическият колектив се състои от висококвалифицирани учители, чиято работа е структурирана така, че да отговаря на съвременните изисквания за:
  • конкурентно обучение;
  • високи критерии при контрол и оценка;
  • разнообразни средства и методи на преподаване;
  • тясна връзка между отделните учебни дисциплини;
  • задължително усвояване на учебния минимум;
  • използване на съвременни технически средства при обучението и самостоятелната работа на учениците;
  • индивидуализация и диференциране на ОВП;
 • Много от нашите възпитаници са намерили успешна реализация в различни области;
 • Всички ученици, завършили основно образование през учебната 2018/2019 година , продължават  своето образование;

През учебната 2019/2020 година в училището работят 13 педагогически специалисти, назначени на щат и 2 – ма външни лектори на трудов договор.

12 от педагогическите специалисти са с ОКС „магистър” и „бакалавър“, 1 – с ОКС „професионален бакалавър”.

Общо 3 учители имат ПКС, от тях:

 • 3 учители са с ІV ПКС.
Педагогически състав
Име и фамилия Длъжност Преподава по....
Димитър Петров Директор Бълг. език и литература, БДП
Силвия Тодорова Ст. учител Начален етап/ ІIІ клас
Елена Обущарова Учител Начален етап/ ІV клас
Маргарита Иванова Учител Начален етап/ І клас
Лидия Василева Ст. учител Начален етап/ ІІ клас
Даяна Шопова Учител Бълг. език и литература
Александра Маргарова Учител Английски език
Мария Митева Учител Математика, Комп. моделиране, Физика и астрономия
Боряна Калчева Учител ½ щат Човекът и природата, БЗО, ХООС
Мария Димова Учител Физическо възпитание и спорт
Д-р Кристиян Ковачев Учител География и икономика, История и цивилизации, Технологии и предприемачество, Изобразително изкуство
Димитър Вичев Учител в група ЦОУД Начален етап / сборна група І -ІІ клас
Калоян Георгиев Учител в група ЦОУД ½ щат Прогимназиален етап / сборна група V – VІІ клас/
Светла Рачева Учител в група ЦОУД Начален етап / сборна група ІІІ –ІV клас
Калоян Георгиев Учител /вътрешно съвместителство/ ½ щат Музика, комп. моделиране и инф. технологии в V клас, инф. технологии в VІ и в VІІ клас

 

Непедагогически състав
Име, презиме и фамилия Длъжност
Димитрия Палийска Завеждащ административна служба
Весела Дойкова Счетоводител
Богдан Кацарски Огняр
Николина Палийска Чистачка
Димитринка Кирева Чистачка
Недялка Йончева ½ щат Социален работник /по проект „Подкрепа за успех“/