Структура

ОУ „Христо Ботев“ с. Ръжево Конаре е средищно и осигурява целодневно обучение, безплатен обяд и превоз на деца от с. Ръжево, с. Черноземен, с. Главатар и с. Пъдарско. През учебната 2022/2023 година функционират 7 паралелки и 3 групи за целодневна организация на учебния ден, от които 4 паралелки и 2 сборна група с дейности в целодневна организация на учебния ден в начален етап и 3 паралелки и 1 сборна група с дейности в целодневна организация на учебния ден в прогимназиален етап. Ползотворната работа на учениците протича в удобно обзаведени класни стаи. Училището разполага със съвременно оборудвана компютърна зала с достъп до интернет.

 • За богатата и разнообразна спортна дейност допринася съвременният физкултурен салон и големият и подреден училищен двор;
 • Училището разполага с кабинет, в който да се провеждат учебните часове по технологии и предприемачество;
 • Зелените площи и парка в двора на училището създават уютна и приятна обстановка за провеждане на учебни часове и на открито;
 • В двора на училището има и уникална географска площадка, където учениците имат възможност да провеждат учебни часове по география и икономика и по човекът и обществото;
 • Фирма за кетъринг осигурява храна за учениците, които обядват в специално оборудвано помещение за хранене;
 • Учениците от началния етап получават безплатно и плодове, зеленчуци и млечни продукти по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“;
 • Училището разполага със здравен кабинет;
 • За децата полага грижи медицинска сестра в специализиран кабинет;
 • Редът в училището се контролира от дежурните учители и от ученици от ІІІ до VІІ клас, които дежурят по график ;
 • В часовете, предвидени за изучаване на чужд език, се изучава английски език;
 • Учениците и учителите имат възможност да използват безплатно изградената безжична интернет мрежа;
 • Педагогическият колектив се състои от висококвалифицирани учители, чиято работа е структурирана така, че да отговаря на съвременните изисквания за:
  • конкурентно обучение;
  • високи критерии при контрол и оценка;
  • разнообразни средства и методи на преподаване;
  • тясна връзка между отделните учебни дисциплини;
  • задължително усвояване на учебния минимум;
  • използване на съвременни технически средства при обучението и самостоятелната работа на учениците;
  • индивидуализация и диференциране на ОВП;
 • Много от нашите възпитаници са намерили успешна реализация в различни области;
 • Всички ученици, завършили основно образование през учебната 2021/2022 година , продължават  своето образование;

През учебната 2022/2023 година в училището работят 14 педагогически специалисти, вкл. директора на училището..

13 от педагогическите специалисти са с ОКС „магистър” и „бакалавър“, 1 – с ОКС „професионален бакалавър”.

Общо 7 учители имат ПКС, от тях:

 • 3 учители са с V ПКС.
 • 3 учители са с IV  ПКС
 • 1 учител е с III  ПКС
Педагогически състав
Име и фамилия Длъжност Преподава по....
Димитър Петров Директор Бълг. език и литература РП
Силвия Тодорова Ст. учител Учебни предмети в начален етап/ ІV клас
Елена Обущарова Ст. учител Учебни предмети в начален етап / І клас
Маргарита Иванова Учител Учебни предмети в начален етап / ІI клас
Лидия Василева Ст. учител Учебни предмети в начален етап / ІІI клас
Даяна Шопова Учител Бълг. език и литература; История и цивилизации
Боряна Векиева Учител Английски език
Маруся Буюклиева Ст. учител Математика, Физика и астрономия, Изобразително изкуство
Боряна Калчева Учител ½ щат Човекът и природата, БЗО, ХООС, География и икономика
Мария Димова Учител Физическо възпитание и спорт
Калоян Георгиев Учител Музика, Компютърно моделиране, КМИТ, Информационни технологии, Технологии и предприемачество
Димитър Вичев Учител в група ЦОУД Начален етап / сборна група І -ІІ клас
Милена Иванова Учител в група ЦОУД Прогимназиален етап / сборна група V – VІІ клас/
Светла Рачева Учител в група ЦОУД Начален етап / сборна група ІІІ –ІV клас

 

Непедагогически състав
Име, презиме и фамилия Длъжност
Весела Дойкова Счетоводител
Димитрия Палийска Завеждащ административна служба
Богдан Кацарски Огняр
Недялка Йончева Чистачка
Марияна Борисова Чистачка
Екатерина Чомакова Медицинска сестра