Проекти

Проект „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес”

През периода 01.01.2012 година – 30.06.2015 година ОУ „Христо Ботев” изпълняваше дейности по проект с наименование „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес”

Общата  цел на проекта беше подпомагане процеса на ефективно въвеждане на целодневната организация на учебния процес за ученици от I до VIII клас от средищните училища в страната. Целодневната организация на учебния процес включваше  пълния образователен цикъл /задължителна подготовка, задължително– избираема подготовка, свободно-избираема подготовка,  самоподготовка, отдих и игри, хранене/ за постигане на общодостъпно, базисно знание основано на принципите на  справедливост, толерантност и перспективност.

Специфични цели:

1. Утвърждаване на средищните училища като инструмент в политиката за модернизиране и оптимизиране на училищната мрежа.

2. Повишаване качеството на образователно-възпитателния процес в средищните училища чрез:

  • а) насърчаване развитието на ключови компетентности, творчески способности и умения за живот, необходими на учениците в съвременното общество;
  • б) създаване на възможности за успешно преминаване в следващ клас, и в следващ етап или степен на образование и ограничаване рисковете за отпадане от училище поради затруднения в усвояването на учебното съдържание;
  • в) подобряване материалната база на средищните училища с оглед осигуряване на подходяща образователна среда за провеждане на целодневна организация на учебния процес.

3. Преодоляване на диспропорциите в степента на образованост на учениците от закритите и преобразуваните училища чрез:

  • а) създаване възможност за общуване и опознаване между деца от различни социални, етнически и културни общности;
  • б) създаване възможност за развитие личността на ученика в мултикултурна и конкурентна среда чрез специално подбрани дейности, включени в целодневната организация на учебния процес;
  • в) повишаване мотивацията на учениците, учителите, и на заинтересованите страни от прилагане на модела „целодневна организация на учебния процес”.

В дейностите по проекта бяха обхванати около 70 % от всички ученици, разпределени в три полуинтернатни групи : две в начален етап и една в прогимназиален етап. Организирания отдих и спорт , самоподготовката и заниманията по интереси се ръководеха от трима възпитатели.

Беше доставено ново обзавеждане за помещенията, в които се осъществяват дейности по проекта.  Беше доставен и поставен ламиниран паркет. Бяха доставени учебни пособия и спортни  стоки, с които изключително много беше подпомогната дейността при провеждането на заниманията по интереси и организирания отдих и спорт.

За учениците, включени в целодневната организация на учебния процес, беше осигурен безплатен обяд.