Проекти

През периода 01.01.2012 година – 30.06.2015 година ОУ „Христо Ботев” изпълняваше дейности по проект с наименование „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес”

Общата  цел на проекта беше подпомагане процеса на ефективно въвеждане на целодневната организация на учебния процес за ученици от I до VIII клас от средищните училища в страната. Целодневната организация на учебния процес включваше  пълния образователен цикъл /задължителна подготовка, задължително– избираема подготовка, свободно-избираема подготовка,  самоподготовка, отдих и игри, хранене/ за постигане на общодостъпно, базисно знание основано на принципите на  справедливост, толерантност и перспективност.

Страница 1 от 2