Проекти

През периода 01.01.2012 година – 30.06.2015 година ОУ „Христо Ботев” изпълняваше дейности по проект с наименование „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес”

Общата  цел на проекта беше подпомагане процеса на ефективно въвеждане на целодневната организация на учебния процес за ученици от I до VIII клас от средищните училища в страната. Целодневната организация на учебния процес включваше  пълния образователен цикъл /задължителна подготовка, задължително– избираема подготовка, свободно-избираема подготовка,  самоподготовка, отдих и игри, хранене/ за постигане на общодостъпно, базисно знание основано на принципите на  справедливост, толерантност и перспективност.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа  на Оперативна програма « Развитие на човешките ресурси» 2007- 2013, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

През периода октомври 2009 – септември 2010 година В ОУ „Христо Ботев” - село Ръжево Конаре бяха осъществени  дейности по проекта „Децата на селата Ръжево Конаре, Ръжево, Черноземен и Главатар- традиции, спорт и европейско бъдеще”, финансиран от ЕСФ и Република България по Оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси” на стойност 39 000 лв.