Квалификационна дейност

Тема на обучението: Обърната класна стая ((Иновативни и интерактивни образователни технологии. Техники и методи за преподаване )

Място на провеждане: ОУ „Христо Ботев“ с. Ръжево Конаре /кабинет по музика/

Дата: 01.02.2023 год.

Обучителна организация: Център за опит и идеи „Салве“.

Начало и край: 10,00 – 14,00 часа

Брой педагогически специалисти, заявили желание да участват: 13 /тринадесет/.

Тема на обучението: Работа с ученици със СОП.

Място на провеждане: ОУ „Христо Ботев“ с. Ръжево Конаре

Период на провеждане: 16.12.2022 г. – 16.12.2022 г.

Начален и краен час: 15,30 – 18,30 часа

Наименование на обучителната организация/обучител: Елена Обущарова, ст. учител

Брой педагогически специалисти, заявили желание за участие: 13 /тринадесет/